Get Adobe Flash player

Historia Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu

Historia Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

 

Co przed Młodzieżowym Domem Kultury? 

 

1955

 

Zaadaptowanie budynku Zawodowej Szkoły Krawieckiej dla dziewcząt na potrzeby Domu Harcerza - organizatorem i pierwszym kierownikiem był Eugeniusz Prętki.

 

1956 - wrzesień

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Oświaty z 1957 r. przekształcono Dom Harcerza w Ognisko Pracy Pozaszkolnej (OPP), które obejmowało  duże ilości dzieci i młodzieży  planowanym wychowaniem pozaszkolnym. W tym czasie placówką zaczął kierować Józef Jurczyk - wspaniały pedagog, olimpijczyk (reprezentował wraz z Januszem Kusocińskim Polską kadrę lekkoatletów na Olimpiadzie w Berlinie w 1938 r.), muzykolog i dyrygent chóru dziecięcego, który laury zdobywał szczególnie w wykonywaniu ludowych pieśni śląska. W tym czasie powołano wiele zespołów dziecięcych  o różnych profilach zainteresowania.

 

1961

 

Ustawa z tego roku podniosła wychowanie pozaszkolne do rangi powszechnego i dostępnego dla dzieci i młodzieży  systemu wychowania. Placówkę Ogniska Pracy Pozaszkolnej przemianowano na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Raciborzu, który przyjął wszechstronną działalność. Młodzież ta miała możliwości rozwijania i zaspokajania swoich zainteresowań muzyka, techniką i sztuką. W tym też roku placówkę objęła utalentowana artystycznie nauczycielka Aleksandra Orłowska. Na ten czas przypada wielki rozwój pracowni technicznych: modelarstwo lotnicze, modelarstwo szkutnicze, obróbki drewna, metalopolastyki i radiotechniki. Obok prężnie działających pracowni artystycznych: malarstwa, plastyki, rękodzieła artystycznego, fotografii, a także zespołów muzycznych -  Zespół Pieśni i Tańca, prowadzony przez Aleksandrę Orłowską i Piotra Liberę.

 

1964

 

Powierzenie budynku przez władze polityczne i oświatowe Raciborza ówczesnemu komendantowi Hufca ZHP Stanisławowi Lesińskiemu. Przez okres trzech lat metodyka harcerska, specyficzna obrzędowość, zajęcia terenowe i obozownictwo dominowały nad kameralnymi zespołami zainteresowań. Obok młodzieży nie należącej do ZHP, setki zuchów, harcerzy i instruktorów codziennie przewijało się przez gabinety, sale, boiska i różnorodne zespoły zainteresowań.

 

1967

 

Wyprowadzono Komendę Hufca ZHP z Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, oddzielono zadania organizacji młodzieżowej od zajęć pozaszkolnych - w tym czasie placówką kierował Józef Szwab.

 

Lata 70-te - pierwszym dyrektorem Domu Kultury Dzieci i Młodzieży została mianowana Pani Irena Selańska. W swojej pracy kładła nacisk na rozbudowę i modernizację placu gier i zabaw. Podejmowała starania, aby plac w lecie i zimie stawał się terenem rekreacji, małej turystyki i amatorskiego uprawiania gier sportowych.

 

1975

 

Nowym dyrektorem został Marian Kosiński - kontynuował idee usportowienia oraz szerokiej rekreacji młodzieży na świeżym powietrzu. Prowadził drobne remonty w celu usprawnienia funkcjonowania budynku.

 

1976 do 1985

 

W tym okresie Dyrektorem placówki był Pan Józef Oleszek. Za jego kadencji budynek doczekał się kapitalnego remontu - nie była to łatwa rzecz, gdyż modernizacja obiektu trwała od 1979 do 1985 r. Na okres remontu cały majątek zabezpieczono i przeniesiono do szkół a jednocześnie kontynuowano zajęcia pozaszkolne. Przy dobrze skoordynowanej pracy i aktywnym współdziałaniu ze szkołami raciborszczyzny udawało się realizować zadania statutowe placówki.

 

Od 1985 roku do dziś placówka figuruje pod nazwą Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. 

 

Gdy zakończono remont w 1985 r. Dyrektor i pracujący z nim ludzie zorganizowali sześć głównych działów pracy pozaszkolnej, co przyczyniło się do przekształcenia placówki w Młodzieżowy Dom Kultury. Rozwijała się turystyka, plenery malarskie i różnorodne turnieje. Pan Józef Oleszek przeszedł na emeryturę i przekazał MDK Andrzejowi Jabrzykowi, który kierował nim w latach 1987-1989. Prowadzono wymianę młodzieży na obozach letnich z Domem Pioniera w Opawie.

 

1989 - 2000

 

Dyrektorem zostaje Pani Aleksandra Jańska. Wprowadziła naukę języków obcych oraz pracownie komputerową. Obok istniejących już kół zainteresowań zorganizowano koło strzeleckie. Nawiązano współprace z młodzieżą z Białorusi, Anglii i Francji. Turystyka i krajoznawstwo są rozwijane pry udziale tzw. „Zielonych Szkól”. Młodzież z dużym powodzeniem uczestniczy w międzynarodowych konkursach plastycznych, fotograficznych i rękodzielniczych. Od 1994r. organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”. Od 1999r. organem prowadzącym Młodzieżowy Dom Kultury jest Powiat Raciborski, natomiast organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Dyrektorem od 2000 r. jest Pani Elżbieta Biskup. Od roku 1994 kieruje zespołem wokalnym „Miraż”, który powstał na bazie chóru II LO w Raciborzu. To właśnie „Miraż” kojarzony jest z Młodzieżowym Domem Kultury w Raciborzu. Ciągła rotacja osób wchodzących w skład zespołu wnosi do niego ciągłe zmiany. Wielkim sukcesem zespołu jest to, że wychowankowie: Anna Wyszkoni, Marzena Korzonek Dawid Koczy oraz inni są rozpoznawani na arenie międzynarodowej. Zespół zdobył wiele rozmaitych wyróżnień
na arenie krajowej jaki i międzynarodowej. Stał się wizytówką Powiatu Raciborskiego i jego stolicy - Miasta Raciborza. Od 2001r. organizowany jest Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej, który zrzesza wiele osób z terenu całego kraju, które za pomocą narzędzi sztuki, którymi są piosenka, wiersz oraz taniec dbają o środowisko naturalne.  Z ważniejszych imprez, których MDK jest organizatorem można wymienić: Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej, Zimowe Warsztaty Wokalne, które nieustannie co roku prowadzą Elżbieta Zapendowska i Andrzej Głowacki, Powiatowy Konkursu Ekologiczny „Z ekologią za pan brat”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny BARWY JESIENI oraz wiele innych uroczystości.

Zadaniem priorytetowym Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu jest rozbudzenie potencjału twórczego i zaspokajanie zainteresowań dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Niewątpliwą dumą napawa fakt, iż wychowankowie zdobywają liczne wyróżnienia w konkursach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, co świadczy o nieprzeciętnym potencjale i możliwościach młodych artystów.

 


20 - lecie zespołu MIRAŻ

15 - lecie zespołu MIRAŻ

Wideo MDK