Get Adobe Flash player

Informacje bieżące Rady Rodziców działającej przy MDK w Raciborzu

 Regulamin Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu   

§ 1 Postanowienia ogólne  

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. Jeżeli w czasie jednorocznej kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady, organizuje się wybory uzupełniające do rady.
 3. Rada podejmuje decyzję o wyborach uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.
 4. Kadencja rady trwa rok.

 § 2  Wybory do Rady 

 1. Wybory do Rady są przeprowadzane na pierwszym zebraniu rodziców wszystkich kół zainteresowań w danym roku szkolnym. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
 2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice wychowanków placówki tworzą ze swego grona Radę Rodziców placówki.
 3. Rada Rodziców placówki powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie  do publicznej wiadomości składu Rady i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora placówki.

 § 3 Władze Rady 

1.      Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona: Przewodniczącego Rady,  jego Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika.
2.      Przewodniczący Rady organizuje jej prace, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
3.      Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
4.      Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
5.      Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.
6.      Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury jest organem społecznym.   

§ 4 Posiedzenia Rady  


1.      Posiedzenia plenarne Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2.      Poza terminami ustalonymi w harmonogramie plenarne posiedzenia rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
3.      Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu – minimum dwóch członków Rady, na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej - z 7 - dniowym wyprzedzeniem.
4.      Zmiana Regulaminu Rady Rodziców może nastąpić na posiedzeniu plenarnym Rady przy kworum 2/3 składu – w głosowaniu zwykłym.      

§ 5  Prawa i obowiązki członków Rady 

 1. Członkowie Rady mają prawo:

a)      dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne  lub dotyczącymi spraw personalnych,
b)      uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,
c)      opiniowania planu finansowego szkoły,
d)     głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.
e)      w razie potrzeby Rada Rodziców ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Rady Rodziców.

 1. Jeżeli Rada w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie osiągnie porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego albo programu profilaktyki, programy te ustali Dyrektor Placówki w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy te będą obowiązywać do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

   § 6  Fundusze Rady 

 1. Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu może gromadzić funduszy na działalność statutową placówki.
 2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy ustala corocznie rada w preliminarzu budżetowym.
 3. Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna.
 4. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 5. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.
 6. Za rozliczanie faktur, pobieranie gotówki, przyjmowanie wypłat od nauczycieli odpowiedzialny jest upoważniony pracownik placówki.

  § 7 Postanowienia końcowe  

Rada posługuje się nazwą: Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu i posiada własną pieczątkę.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 29 września 2008 r.

 

 

 

 

PŁATNOŚCI ZA KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Konto Rada Rodziców przy MDK w Raciborzu

Płatne 15 zł do 10-go każdego miesiąca, możliwość zapłaty za kilka miesięcy z góry

18 8475 0006 3001 0013 6291 0001

Tytułem: Nazwisko i Imię dziecka, koło zainteresowania, za który miesiąc

 


20 - lecie zespołu MIRAŻ

15 - lecie zespołu MIRAŻ

Wideo MDK